ข้อมูลทั่วไปประเทศแคนาดา

รัฐบาลแคนาดาใส่ใจความเป็นอยู่ของประชากรอย่างมาก และจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก แคนาดาเป็นประเทศที่สงบเงียบ ปลอดภัย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

image01

การปกครอง ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์   ค่านิยมหลักของสังคมแคนาดาที่ฝังลึกในทุกคนคือ การส่งเสริมและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ภูมิประเทศแคนาดา เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก แคนาดาเมืองหลวงคือ เมืองออตตาวา (Ottawa) มีความปลอดภัยและด้วยความสวยงามออตตาวา

ภาษาที่ใช้ในประเทศแคนาดา ประเทศแคนาดามีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ อังกฤษและฝรั่งเศส แต่ส่วนใหญ่ จะใช้ภาษาอังกฤษเป็น มีเพียงประชากรในมณฑลควิเบค เท่านั้นที่พูดภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก

แคนาดามีฤดูกาลอะไรบ้าง

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค. – ก.ย. ช่วงอุณหภูมิสูงสุดคือประมาณ 34-37 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่เดือนต.ค.-ธ.ค. อากาศในแคนาดาจะเย็นลงอย่างรวดเร็ว ช่วงอุณหภูมิประมาณ 7-12 องศาเซลเซียส และในช่วงพ.ย.-ธ.ค. อากาศจะหนาวเย็น สลับกับหิมะ อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 10-0 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค. เป็นช่วงที่อากาศหนาวจัด โดยเฉพาะปลายมกราคม- กุมภาพันธ์ อุณหภูมิอาจติดลบ 20-30 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า

ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย. ต้นฤดูใบไม้ผลิอากาศจะเย็นถึงหนาว อุณหภูมิประมาณ 0-10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิช่วงปลายประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส

แคนาดาเวลาต่างจากไทยกี่ชั่วโมง เมือง Vancouver ช้ากว่าไทย 15 ชั่วโมง, เมือง Toronto, Montreal ช้ากว่าไทย 12 ชั่วโมง

แคนาดาระบบไฟฟ้า ประเทศแคนาดาใช้แรงดันไฟฟ้าที่ 120 Volt แบบหัวปลั๊ก 3 ขา

ระบบการศึกษาแคนาดา

image02

โอกาสของนักเรียนไทยในการเข้าไปศึกษาในประเทศแคนาดา

โดยเฉลี่ยแล้ว “หลักเกณฑ์การตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยมีเกณฑ์การรับค่อนข้างสูง สำหรับนักเรียนไทยทั่วๆ ไป และสถาบันแต่ละแห่งจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจำกัดที่นั่ง ในการเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แต่นักศึกษาไทยก็ยังมีโอกาส”

  1. ในระดับปริญญาตรีนักศึกษาควรสมัครเข้าเรียนวิทยาลัยในหลักสูตร University Transfer Program ระยะเวลา 2 ปีก่อน แล้วทำคะแนนให้ดี หลังจากนั้น Transfer เข้ามหาวิทยาลัยซึ่ง College นั้นๆ มีโปรแกรม ร่วมกันอยู่ และเรียนต่ออีก 2 ถึง 3 ปี ก็สำเร็จปริญญาตรี ซึ่งวิธีนี้จะทำได้ง่ายกว่า สมัครตรงเข้าไปใน มหาวิทยาลัย ส่วนคะแนน ภาษาอังกฤษ สำหรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น คือ คะแนน TOEFL 550 ขึ้นไป

บางสาขาวิชา เช่น สาขาแพทยศาสตร์หรือนิติศาสตร์ จะไม่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ ในหลักสูตรปริญญาวิชาชีพในระดับแรก เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียนและนักศึกษาแคนาดาเองก็สมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก แต่สำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโทขึ้นไปนั้น ไม่มีข้อจำกัด สำหรับ นักศึกษาต่างชาติ

  1. สำหรับระดับปริญญาโทสถานศึกษาต้องการคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือ GPA ประมาณ 2.5-3.0 หรือ ใกล้เคียง คะแนน TOEFL ประมาณ 550-600 ในกรณีที่ได้คะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากำหนด นักศึกษาอาจสมัครเข้าเรียนภาษาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเข้าศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน เมื่อเรียนภาษา ไปประมาณ 4-5 เดือนแล้ว มหาวิทยาลัยก็จะรู้จักนักศึกษาดีขึ้น จะช่วยให้การสมัครเข้าศึกษา ทำได้ง่ายขึ้นส่วนการสมัครเข้าศึกษาวิชาบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาโท หรือ MBA นั้น นักศึกษาไม่จำเป็น ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน แต่ต้องมีคะแนน TOEFL 550-600 โดยเฉลี่ยสถานศึกษาจะรับคะแนน TOEFL ประมาณ 570 ส่วนคะแนน GMAT โดยเฉลี่ย 550

สำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนภาษาก่อน สามารถสมัครได้ทั้งในสถาบันภาษาของเอกชนและรัฐบาล สำหรับ สถาบัน ภาษาของเอกชน กระทรวงศึกษาธิการของประเทศแคนาดา เป็นผู้ควบคุมดูแล จึงมีมาตรฐาน เท่าเทียม กันทั้ง ของรัฐและเอกชน จะแตกต่างกันที่ค่าเล่าเรียน และหลักสูตรเท่านั้น เช่น สถาบัน ภาษาของเอกชน จะเปิดรับ ทุกเดือน ตลอดปี และมักจะเปิดเรียนในวันจันทร์แรกของเดือน แต่สถาบันภาษา ในมหาวิทยาลัย จะเปิดเรียน เป็นช่วงๆ เท่านั้น

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (English Language Institutions)

เนื่องจากแคนาดามีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส จึงมีโรงเรียนซึ่งสอนทั้ง 2 ภาษา สำหรับนักศึกษา ต่างชาติอยู่มากมายเรียกว่า English as a Second Language (ESL) ซึ่งสอนภาษาอังกฤษ และ French as a Second Language (FSL) ซึ่งสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั่วแคนาดา ซึ่งจะมีสอนทั้งหลักสูตรธรรมดา และหลักสูตรเฉพาะ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (Academic Purpose) เป็นต้น

เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนซัมเมอร์ที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา 3 เดือน หรือ เรียนภาษาที่แคนาดา 6 เดือน มีสถาบันสอนภาษาในแคนาดามากมาย เรียนภาษาที่แคนาดาค่าใช้จ่ายสอบถามพี่ๆบีเบรฟได้ค่ะ

การศึกษาภาคปฏิบัติ (แคนาดา Co-op Education)

การศึกษาภาคปฏิบัติหรือการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาได้ร่วมมือกับสถานประกอบการทางธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง เพราะหากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ขาดประสบการณ์ในการทำงาน อาจทำให้หางานทำได้ยาก ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหานี้สถาบันการศึกษาต่างๆ จึงมีหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานในหลายสาขา ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องเรียนในหลักสูตรภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่ตนเรียนอยู่ ระยะเวลาในการฝึกงานประมาณ 2 ภาคการศึกษาก่อนที่จะไปทำงานตามที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ และจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ภาคการศึกษา ฝึกงานในหลักสูตร 5 ปีของระดับปริญญาตรีก่อนที้จะสำเร็จการศึกษา

การศึกษาระบบนี้ เป็นที่สนใจของนักศึกษามาก ดังนั้น จึงมีนักศึกษาสนใจเข้าสมัครเรียนกันมาก การสมัครเข้าเรียนจึงยากพอสมควร

ขอบคุณที่มา : วิชาการ.คอม