• New York
 • Boston
 • Chicago
 • San Francisco
 • Berkeley
 • San Diego
 • Los Angeles
 • Seattle
 • Portland
 • Philadephia
 • Washington D.C.

ภาพรวมประเทศอเมริกา ระบบการศึกษาสหรัฐอเมริกา

ประเทศอเมริกาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ
(ที่เราเรียกว่า American English อเมริกันอังกฤษ, ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน)

image01

การปกครอง

มีรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ (Federal Republic) แบ่งอำนาจออกเป็น 3 ฝ่าย ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน (checks and balances) ประกอบด้วยพรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรค คือ พรรครีพับลิกัน (Republican) และพรรคเดโมแครต (Democrat)

สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นกี่รัฐ

สหรัฐฯ หรือ อเมริกา พลเมืองของสหรัฐอเมริกาคือ คนอเมริกัน ประเทศอเมริกามีกี่รัฐ ประกอบด้วย 50 รัฐ ซึ่งอเมริกาเมืองหลวงคือ วอชิงตัน ดีซี (Washington, D.C. โดยตัวย่อ D.C. ย่อมาจาก District of Colombia) สหรัฐอเมริกามีพื้นที่ขนาด 9.63 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 313 ล้านคน ทำให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 หรือ 4 ของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก เป็นประเทศซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในเชื้อชาติและวัฒนธรรม และเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเป็นเศรษฐกิจระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Northwest States : Washington, Oregon, Idaho
Southwest States :  California, Nevada, Utah, Arizona
North Central States : Montana, Wyoming, Colorado, North Dakota, South  Dakota, Nebraska, Kansas, Minnesota, Lowa, Missouri
South Central States : New Mexico, Oklahoma, Arkansas, Texas, Louisiana
Midwest States : Wisconsin, Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky
Northeast States : New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, West Virginia, Virginia, Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, District of Columbia
Southeast States : Tennessee, North Carolina, South Carolina, Mississippi, Georgia, Florida

image02

อเมริกามีฤดูกาลอะไรบ้าง
ฤดูหนาว ช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์, ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม, ฤดูร้อน ช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม, ฤดูใบไม้ ช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน

อเมริกาเวลาต่างจากไทย ประเทศที่มีพื้นที่กว้างมาก จึงแบ่งความต่างของเวลาตามเส้นแบ่งของโลกเป็น 4 เขตเวลา (Time Zone) ในแต่ละ Time Zone จะมีเวลาแตกต่างกันประมาณ 1 ชั่วโมง คือ

 • Eastern Time Zone(EST) จะมีเวลาช้ากว่าไทย 12 ชั่วโมง (โซนเมือง New York, Boston, Washington D.C เป็นต้น)
 • Central Time Zone (CST) จะมีเวลาช้ากว่าไทย 13 ชั่วโมง (โซนเมือง Chicago)
 • Mountain Time Zone (MST) จะมีเวลาช้ากว่าไทย 14 ชั่วโมง (โซนเมือง Denver)
 • Pacific Time Zone (PST) จะมีเวลาช้ากว่าไทย 15 ชั่วโมง (โซนเมือง San Francisco, Seattle, Hawaii)   

ระบบไฟฟ้าและลักษณะหัวปลั๊กไฟ อเมริกาไฟกี่โวลต์ สหรัฐอเมริกามีระบบไฟฟ้าแบบ 115 โวลต์ ซึ่งแตกต่างจากประเทศนักเรียนจำเป็นต้องหาซื้อตัวแปลงกระแสไฟฟ้าไปด้วย

อาหารอเมริกัน หลักๆจะคล้ายกับในประเทศตะวันตกอื่นๆ ข้าวสาลีเป็นธัญพืชหลัก อาหารอเมริกันแบบดั้งเดิมใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ไก่งวง, กวาง, มันฝรั่ง, มันเทศ, ข้าวโพด, สควอช และ น้ำเชื่อมเมเปิ้ล ส่วนอาหารเป็นจาน เช่น พายแอปเปิ้ล, ไก่ทอด, พิซซ่า, แฮมเบอร์เกอร์ และ hot dogs มันฝรั่งทอด, อาหารเม็กซิกัน เช่น เบอริโต้ Burritos และ ทาโก้ Taco

ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา

image03

 1. ระดับอนุบาล ( Kindergarten) การศึกษาระดับนี้ ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ 
 2. ระดับประถมศึกษา (Elementary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 6 – 11 ปี
 1. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 12 – 18 ปี (มัธยมปีที่ 1-6) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

3.1. โรงเรียนรัฐบาล
3.2. โรงเรียนเอกชน มี 3 รูปแบบคือ Independent School หรือ Prep. School เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี, Parochial School ศาสนาโรมันคาธอลิค, Bible School หรือ Christian School สอนศาสนาควบคู่กับวิชาการ 

 1. ระดับอุดมศึกษา

4.1. วิทยาลัย 2 ปี (Junior College) เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการสอนมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1) Transferable Program ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อปีที่ 3 ของวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีได้

2) Terminal/Occupational Program เป็นหลักสูตร 2 ปี เน้นทางวิชาชีพ ความสามารถในงานเทคนิค และงานกึ่งวิชาชีพ สำเร็จแล้วได้รับอนุปริญญา

4.2. วิทยาลัยประจำท้องถิ่น (Community College) เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษา  ตอนปลาย มีแบบแผนเดียวกับ Junior College เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

4.3. วิทยาลัย (College) หลักสูตร 4 ปี สำเร็จแล้วได้รับปริญญาตรี บางแห่งเปิดสอนถึงระดับปริญญาโท

4.4. มหาวิทยาลัย (University) เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) ปริญญาโท (1 – 2 ปี) และปริญญาเอก (4 ปี) เน้นการสอนและการค้นคว้าวิจัยในแง่วิชาการ 
4.5. สถาบันทางวิชาชีพ เป็นสถาบันทางวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะ เช่น แพทยศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น หลักสูตร 3-8 ปี แล้วแต่สาขาวิชา โดยปกตินักศึกษาจะเข้าศึกษาหลังจากที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้ว

ภาคการศึกษา สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาใช้ภาคการศึกษาหลายแบบแตกต่างกันออกไปขึ้นกับ ความต้องการของสถานศึกษา และความนิยมของท้องถิ่น ได้แก่

 1. ระบบ Semester แบ่งเป็น 2 Semester ๆ ละ 16 – 18 สัปดาห์ และอาจมี 1 หรือ 2 summer session

1.1. Fall Semester เปิดประมาณกันยายนถึงกลางธันวาคม 
1.2. Spring Semester เปิดประมาณมกราคมถึงกลางเมษายน 
1.3. Summer Semester เปิดประมาณกลางพฤษภาคมถึงสิงหาคม 

 1. ระบบ Trimester แบ่งเป็น 3 เทอม ๆ ละ 3 เดือน

2.1. First เปิดประมาณกันยายนถึงธันวาคม 
2.2. Second เปิดประมาณมกราคมถึงเมษายน 
2.3. Third เปิดประมาณพฤษภาคมถึงสิงหาคม 

 1. ระบบ 4-1-4 แบ่งภาคเรียนเป็น 2 เทอม (Semester) เทอมละ 15 สัปดาห์ คั่นด้วยเทอมสั้น ๆ เรียกว่า Mini-term หรือ Interim เทอมสั้นนี้ มีระยะเวลาเรียน 1 เดือน

3.1. Fall เปิดประมาณกันยายนถึงธันวาคม 
3.2. Mini-term หรือ Interim เปิดประมาณมกราคม ( 1 เดือน ) 
3.3. Spring เปิดประมาณกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม

เรียนภาษาที่อเมริกา หลักสูตร ESL (English as Second Language) สำหรับนักเรียนที่อยากไปเรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจะเรียนภาษาที่อเมริกา 3 เดือน หรือ เรียนภาษาที่อเมริกา 6 เดือน มีสถาบันสอนภาษาในอเมริกามากมาย เรียนภาษาที่อเมริกา ค่าใช้จ่ายสอบถามพี่ๆบีเบรฟได้ค่ะ  

ที่มา : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ