• Sydney
 • Melbourne
 • Brisbane
 • Gold Coast
 • Perth

ภาพรวมประเทศออสเตรเลีย ระบบการศึกษาประเทศออสเตรเลีย

image01

ลักษณะภูมิประเทศ ออสเตรเลียเป็นทวีปเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ขนาดของออสเตรเลียทำให้มันมีความหลากหลายของภูมิประเทศ มีป่าฝนเขตร้อนและทะเลทรายแห้งในภาคกลาง

การปกครอง ออสเตรเลียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรูปแบบรัฐบาลเป็นสหพันธรัฐ และระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

ออสเตรเลียแบ่งออกเป็นกี่รัฐ  มีรัฐอะไรบ้าง มีระบบสหพันธรัฐ ประกอบด้วย 6 รัฐ คือ

 1. รัฐนิวเซาธ์เวลส์ (New South Wales) เมืองหลวงของรัฐนี้คือซิดนีย์
 2. รัฐวิกตอเรีย (Victoria) เมืองหลวงของรัฐนี้คือเมลเบิร์น
 3. รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) เมืองหลวงของรัฐนี้คือบริสเบน
 4. รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia) เมืองหลวงของรัฐนี้คือเพิร์ท
 5. รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia) เมืองหลวงของรัฐนี้คือแอดิเลท
 6. รัฐแทสเมเนีย (Tasmania) เมืองหลวงของรัฐนี้คือโฮบาร์ท

และเขตปกครองตนเอง 2 เขต คือ

 1. ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (Australian Capital Territory) เมืองหลวงของรัฐนี้คือแคนเบอร่า
 2. นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (Northern Territory) เมืองหลวงของรัฐนี้คือดาร์วิน

ออสเตรเลียฤดูกาล สภาพอากาศ แตกต่างกันในแต่ละรัฐเนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ โดยเขตที่มีอากาศร้อนที่สุดจะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ อุณหภูมิประมาณ 33-34 องศาเซลเซียส อุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่รัฐแทสมาเนียที่ 0-12 องศาเซลเซียส โดยฤดูกาลในประเทศออสเตรเลียสามารถแบ่งได้ 4 ฤดูกาลตามช่วงเวลาดังนี้

 1. ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) ช่วงเดือนก.ย.-พ.ย.
 2. ฤดูร้อน (Summer) ช่วงเดือนธ.ค.-ก.พ.
 3. ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) ช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค.
 4. ฤดูหนาว (Winter) ช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค.

เวลาที่ออสเตรเลียต่างจากไทย

 1. Canberra Time, Sydney Time, Brisbane Time, Cairns Time, Hobart Time, Melbourne Time จะเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 3 ชั่วโมง
 2. Perth Time จะเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ระบบไฟฟ้าประเทศออสเตรเลีย ปลั๊กไฟออสเตรเลีย ระบบไฟฟ้าเหมือนกับประเทศไทย 240-250 V, AC 50Hz แต่ใช้ปลั๊กแบบ 3ขา หากต้องการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยอย่าลืมพก Adapter ติดตัวไปด้วย

ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

image02

ระบบการศึกษาต่อออสเตรเลียแบ่งออกไว้เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

 1. ระดับอนุบาลหรือวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-School) ระดับอนุบาลได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบเป็นต้นไป

 2. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การศึกษาภาคบังคับในประเทศออสเตรเลียกำหนดไว้สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6-15 ปี ทั้งที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรศาสนา โรงเรียนของรัฐบาลจะเป็นประเภทไปกลับ (Day School) ส่วนโรงเรียนเอกชนจะมีทั้งโรงเรียนประจำ(Boarding School) และไป-กลับ และโรงเรียนชายล้วน หรือหญิงล้วน และโรงเรียน
 3. สถาบันอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Vocational Education and Training Institutes) ออสเตรเลียมีหลักสูตรสายอาชีพนับเป็นพัน ๆ หลักสูตรที่เปิดสอนทั่วประเทศ ทั้งมหาวิทยาลัย เอกชน และสถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง เรียกว่า เทฟ TAFE (Technical and Further Education) ซึ่งเป็นของรัฐบาล สถาบันอาชีวศึกษาหลายแห่งมีความสัมพันธ์และข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายความว่าสามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ โดยมหาวิทยาลัยรับโอนหน่วยกิตถึง 1 ปี และเมื่อคุณสามารถศึกษาได้คะแนนตามที่สถาบันอาชีวศึกษากำหนด ตัวอย่างเช่น
  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certificate)จะสอนทักษะขั้นพื้นฐานเน้นความรู้เชิงปฏิบัติและปูพื้นฐานแบ่งออกเป็น ระดับ 1 ถึง ระดับ 4 (Certificate I – IV) ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ประมาณ 6 เดือนจนถึง 1 ปี
  – อนุปริญญา (Diploma)ระยะเวลาของหลักสูตรประมาณ 2 ปี ยังเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีอีกด้วย โดยทั่วไปผู้ที่จบอนุปริญญาแล้วและต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันจะได้รับการพิจารณาเทียบหน่วยกิตได้ประมาณ 1 ปี
   – อนุปริญญาขั้นสูง (Advanced Diploma) ระยะเวลาเรียนประมาณ 2-3 ปี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากกว่าระดับอนุปริญญา

 

 • การศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ในระดับมหาวิทยาลัยมีการแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี (undergraduate) และการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จขั้นปริญญาตรีแล้วเรียกว่าระดับบัณฑิตศึกษา (postgraduate)4.1 ปริญญาตรี (Bachelor Degree) ใช้เวลาเรียน 3- 6 ปี และบางสาขาอาจใช้เวลามากกว่านี้ ในออสเตรเลียไม่มีการสอบเอ็นทรานซ์ฉะนั้นจะพิจาณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจากคุณวุฒิที่เทียบเท่า ในกรณีที่เป็นนักเรียนต่างชาติ เช่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมากอาจได้รับการพิจาณาให้เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีในบางมหาวิทยาลัยได้เลย (มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับผลการสอบเทียบจากประเทศไทย แต่ได้มีการเปิดสอนการศึกษาพื้นฐาน (Foundation Studies) สำหรับผู้ที่คุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าระดับปริญญาตรีรวมทั้งนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากประเทศไทยด้วย)

  4.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor Degree with Honours)  นักศึกษาสามารถขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมได้หลังจากสำเร็จปริญญาตรีด้วยผลการเรียนดีเยี่ยม

  4.3 ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate/Postgraduate Certificate) หลักสูตรนี้ช่วยให้ได้รับคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใช้เวลาในการเรียนประมาณ 6 เดือน บางมหาวิทยาลัยจะใช้เป็นหลักสูตรประเมินผลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทแต่คุณสมบัติยังไม่เหมาะสม

  4.4 อนุปริญญาโท (Graduate Diploma / Postgraduate Diploma) หลักสูตรนี้ช่วยให้มีคุณสมบัติที่เข้าเรียนต่อปริญญาโท และใช้เวลาเรียนเต็มเวลาแบบเข้าชั้นเรียนประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี บางมหาวิทยาลัยจัดให้หลักสูตรอนุปริญญาโท (Graduate Diploma) เป็นหลักสูตรปีแรกของปริญญาโท หากนักศึกษาทำคะแนนได้ดีก็สามารถผ่านเข้าไปเรียนในปีที่ 2 ของปริญญาโทได้เลย

  4.5 ปริญญาโท (Master Degree)  ใช้เวลาเรียนประมาณ 1-2 ปี การเรียนระดับปริญญาโทสามารถเป็นแบบเข้าชั้นเรียนหรือแบบทำการวิจัยหรือควบทั้งสองอย่างก็ได้ บางมหาวิทยาลัยอาจขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate) หรืออนุปริญญาโท (Graduate Diploma) เพื่อขอประเมินผลการเรียนว่าจะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้หรือไม่

  4.6 ปริญญาเอก (Doctoral Degree) หรือที่เรียกย่อ ๆว่า Ph. D เป็นระดับการศึกษาสูงสุด นักศึกษาจึงควรมีพื้นฐานในการทำวิจัยหรือเขียนวิทยานิพนธ์มาก่อน ปัจจุบันมีบางมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเพิ่มหลักสูตรแบบเข้าชั้นเรียน (coursework) ด้วย

 

 

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ELICOS คือ English Language Intensive Courses for Overseas Students

 

การเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง มีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นช่วงเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของการศึกษาที่แตกต่างกัน และจะแบ่งนักเรียนตามระดับของภาษาของแต่ละคน แตกต่างกันไปประมาณ 6-7 ระดับ โดยจะเริ่มเรียนจากง่ายไปยาก เช่นbeginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced

เรียน General English คือเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป (GE)

 • เพื่อปรับปรุงความสามารถทั่วไปเพื่อให้สามารถเข้าถึงหลักสูตรระดับที่สูงขึ้นได้ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณสำหรับการเดินทางหรือการทำงาน
 • มุ่งเน้นในเรื่องทักษะการสื่อสารโดยให้ความสำคัญกับการพูดและการฟัง

เรียน English for Academic Purposes คือ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAP)

 • ต้องการศึกษาต่อในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
 • เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัย การศึกษาขั้นสูง และสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ

เรียน English Test Preparation เพื่อการเตรียมสอบ

 • ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge First Certificate
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

เรียน English for Specific Purposes ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

 • เรียนรู้ที่จะพูดและเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับบริบทที่เฉพาะเจาะจง
 • มุ่งเน้นการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจง เช่น ธุรกิจ การบิน หรือการท่องเที่ยว

เรียน TESOL ที่ออสเตรเลีย (Teaching English to Speakers of Other Languages) ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน

 • ต้องการกลับไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศของคุณ

เรียน Study Tour ทัศนศึกษาหรือเรียนซัมเมอร์ที่ออสเตรเลีย

 • ท่องเที่ยวพักผ่อนพร้อมเรียนภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลาสั้นๆ เป็นการผสมผสานระหว่างวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปกับกิจกรรมด้านกีฬา สังคม การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่มาเรียนที่ออสเตรเลีย ที่ออสเตรเลียมีการตรวจสอบโรงเรียนที่สอน ELICOS โดย The National ELICOS Accreditation Scheme (NEAS) เพื่อที่จะให้สถาบันทุกที่มีมาตรฐานเดียวกัน และยังเป็นเครื่องยืนยันว่านักเรียนจะได้รับการสอนจากอาจารย์ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ตรวจสอบหลักสูตร และจำนวนนักเรียนในห้องที่ต้องมีไม่มากเกินไป

เรียนออสเตรเลีย ทำงานได้ถูกต้องตามกฏหมาย เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย ไปฝึกภาษาอังกฤษในประเทศที่ใช้แต่ภาษาอังกฤษ เรียนซัมเมอร์ที่ออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ออสเตรเลียระยะสั้นหรือ เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย 6 เดือน ต้องการเรียนภาษาที่ออสเตรเลียค่าใช้จ่ายสอบถามพี่ๆบีเบรฟได้ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ Studyinaustralia.gov