ภาพรวมประเทศมาเลเซีย และระบบการศึกษามาเลเซีย

การปกครอง สมเด็จพระราชาธิบดี เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ มาจากการเลือกตั้งสุลต่าน 9 รัฐ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นดำรงตำแหน่ง มาเลเซียเป็นประเทศสหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีรัฐบาลกำกับดูแล

image01

ลักษณะภูมิประเทศ ฝั่งตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่จะติดกับมหาสมุทรอินเดียและช่องแคบมะละกา เป็นป่าไม้ ภูเขาและหนองบึง ฝั่งตะวันออก เป็นดินแดนทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงประกอบด้วยป่าทึบและภูเขาสูงใหญ่ มีที่ราบย่อมๆอยู่ตามชายฝั่งทะเล ซึ่งมาเลเซียฝั่งตะวันตกและมาเลเซียฝั่งตะวันออกห่างกันประมาณ 640 กิโลเมตร โดยมีทะเลจีนใต้ขวางกั้นอยู่

มาเลเซียฤดูกาล สภาพอากาศ ประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรจึงมีลักษณะคล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยคือ ร้อนชื้นและฝนชุก อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 28 องศาเซลเซียส ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้เกิดฝนในเขตชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาเลเซียชายฝั่งซาบาห์และ ซาราวัค ระหว่างเดือนกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

มาเลเซียเวลาต่างจากไทย เวลาที่ประเทศมาเลเซียจะเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง โดยใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +8ชั่วโมงไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาล

ระบบไฟฟ้ากี่โวลท์และลักษณะหัวปลั๊กไฟ ระบบไฟฟ้าเหมือนกับประเทศไทย 240-250 V, AC 50Hz แต่ใช้ปลั๊กแบบ 3ขา หากต้องการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยอย่าลืมพก Adapter ติดตัวไปด้วย

ระบบการศึกษามาเลเซีย

image02

การศึกษามาเลเซีย อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งระดับการบริหารเป็น 5 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับรัฐ ระดับอำเภอ ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับโรงเรียน การบริหารการศึกษาระดับชาติอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง ( Federal Government)

ระบบการจัดการศึกษาของมาเลเซีย (National Education System) เป็นระบบ 6:3:2 คือ 
– ระดับประถมศึกษา หลักสูตร 6 ปีการศึกษา 
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 3 ปีการศึกษา 
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 2 ปีการศึกษา 
– ระดับเตรียมอุดมศึกษา หลักสูตร 1 หรือ 2 ปีการศึกษา 
– ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรเฉลี่ยประมาณ 3 ปีครึ่งถึง 4 ปีการศึกษา

แบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 
1. การศึกษาระดับประถมศึกษา (Pre-school Education) 
2. การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary Education) 
3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) 
4. การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาหรือเตรียมอุดมศึกษา (Post-secondary Education) 
5. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education)

ส่วนสถานศึกษาที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ นั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. สถานศึกษาของรัฐบาล (Government Education Institutions) 
2. สถานศึกษาในอุปถัมภ์ของรัฐบาล (Government-aided Educational Institutions) 
3. สถานศึกษาเอกชน (Private Educational Institutes) 

เรียนต่อมาเลเซีย เรียนภาษาอังกฤษที่มาเลเซีย ค่าใช้จ่ายสอบถามพี่ๆบีเบรฟได้นะคะ

ขอบคุณข้อมูล : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ