เอกสารสำคัญที่เราต้องกรอกให้ถูกต้องนะคะ เพราะเป็นหลักฐานว่าเราเดินทางเข้าออกประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ จะได้ใบ ตม. หรือใบขาเข้า-ขาออก (Thai Immigration Bureau) จะได้หลังจากทำการเช็คอินที่เคาเตอร์สายการบิน เมื่อได้มาแล้วขอให้กรอกรายละเอียดส่วนที่สำคัญตามนี้นะคะ

– จะต้องใช้ปากกาแต่จะสีน้ำเงินหรือดำก็ได้

ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ

– กรอกให้ชิดกัน ไม่เว้นช่องวรรค

– ช่องสี่เหลี่ยม ให้กากบาทนะคะ ไม่ใช่ใส่เครื่องหมาย / นะคะ

– เขียนด้วยตัวเอง ไม่ควรให้คนอื่นเขียน หรือเขียนให้ผู้อื่นนะคะ (แค่ให้คำแนะนำช่วยเหลือได้)

– ถ้าเขียนผิดจริงๆ ต้องไปขอใหม่เท่านั้นนะคะ

– เมื่อผ่านตม. แล้วเจ้าหน้าที่จะคืนส่วนของบัตรขาเข้า Arrival card มาให้ ห้ามทำหายเด็ดขาดนะคะ ควรเก็บอยู่กับพาสปอร์ตของเราตลอดการเดินทางจนกลับถึงสนามบินบ้านเราอีกครั้ง

– ลายเซ็นจะต้องเซ็นเหมือนในพาสปอร์ทนะคะ ไม่ว่าจะเซ็นไว้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ต้องเซ็นตามนั้นค่ะ

ใบ ตม. ไทย  จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

  1. บัตรขาออก (Departure card) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเก็บไว้ตอนเราบินออกไปต่างประเทศ
  2. บัตรขาเข้า (Arrival card) ให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้เมื่อเรากลับมาถึงประเทศไทยแล้ว
  3. เฉพาะชาวต่างชาติ (For non-thai resident only)

คำอธิบายคำบนใบตม.ไทย
Family name = นามสกุล (บางคนชอบกรอกผิดสลับกันกับชื่อค่ะ)

Fisrt name and Middle name  = ชื่อจริง และชื่อรอง (ถ้ามี)

Date of Birth = วัน เดือน ปี (เป็นคศ.) 

Nationality = สัญชาติ กรอกว่า THAI ไม่ใช่ THAILAND นะคะ

Passport No. = เลขที่หนังสือเดินทาง

Male  =  เพศชาย (ให้กากบาท)

Female  =  เพศหญิง (ให้กากบาท)

Signature = ลายเซ็น (ให้เซ็นตรงตามพาสปอร์ทค่ะ)

Flight  or Other Vehicle No. =  หมายเลขเที่ยวบิน (ให้ดูจากตั๋วเดินทางของสายการบิน (Boarding Pass)

For Official Use  = สำหรับเจ้าหน้าที่เราไม่ต้องกรอกค่ะ